Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 2021-2022

374,600₫
STTBAN CƠ BẢN
Tên sản phẩmGiá bìa
1Đại số 10 (C)10,000
2Hình học 10 (C)6,000
3Tin học 10 (C)10,000
4Vật lí 10 (C)17,000
5Hoá học 10 (C)14,000
6Sinh học 10 (C)11,000
7Giáo dục công dân 10 (C)7,000
8Ngữ văn 10/1 (C)10,000
9Ngữ văn 10/2 (C)10,000
10Lịch sử 10 (C)15,000
11Địa lí 10 (C)14,000
12Công nghệ 10 (C)16,000
13Tiếng Anh 10 (C)15,000
14Bài Tập Đại số 10 (C)21,500
15Bài tập Hình học 10 (C)21,000
16Bài tập Vật Lí 10 (C)20,000
17Bài tập Hóa học 10 (C)17,000
18Bài tập Ngữ văn 10/1 (C)9,300
19Bài tập Ngữ văn 10/2 (C)9,600
20Bài tập Tin học 10  ©10,700
21Bài tập Tiếng Anh 10 (C)12,500
22Bài tập Sinh học10 (C)18,000
23Bài tập Lịch sử 10 (C)15,500
24Bài tập Địa lý 10 (C)11,500
25GD Quốc Phòng - An ninh 109,000
26Tập bàn đồ bài tập và thực hành địa lý 10 14,500
27Tập bản đồ tranh ảnh Lịch sử 1014,000
28Hướng dẫn thực hành địa lý 1015,500
 CỘNG    374,600

Mô tả

STTBAN CƠ BẢN
Tên sản phẩmGiá bìa
1Đại số 10 (C)10,000
2Hình học 10 (C)6,000
3Tin học 10 (C)10,000
4Vật lí 10 (C)17,000
5Hoá học 10 (C)14,000
6Sinh học 10 (C)11,000
7Giáo dục công dân 10 (C)7,000
8Ngữ văn 10/1 (C)10,000
9Ngữ văn 10/2 (C)10,000
10Lịch sử 10 (C)15,000
11Địa lí 10 (C)14,000
12Công nghệ 10 (C)16,000
13Tiếng Anh 10 (C)15,000
14Bài Tập Đại số 10 (C)21,500
15Bài tập Hình học 10 (C)21,000
16Bài tập Vật Lí 10 (C)20,000
17Bài tập Hóa học 10 (C)17,000
18Bài tập Ngữ văn 10/1 (C)9,300
19Bài tập Ngữ văn 10/2 (C)9,600
20Bài tập Tin học 10  ©10,700
21Bài tập Tiếng Anh 10 (C)12,500
22Bài tập Sinh học10 (C)18,000
23Bài tập Lịch sử 10 (C)15,500
24Bài tập Địa lý 10 (C)11,500
25GD Quốc Phòng - An ninh 109,000
26Tập bàn đồ bài tập và thực hành địa lý 10 14,500
27Tập bản đồ tranh ảnh Lịch sử 1014,000
28Hướng dẫn thực hành địa lý 1015,500
 CỘNG    374,600

Bình luận

Sản phẩm liên quan