Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 2 ( Năm học 2020 - 2021 )

Hết hàng
TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Tiếng Việt 2 tập 1Bản13,000
2Tiếng Việt 2 tập 2Bản13,000
3Toán 2Bản13,000
4Tự nhiên xã hội 2Bản6,000
5Tập Viết 2 tập 1Bản4,000
6Tập Viết 2 tập 2Bản4,000
7Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1Bản7,800
8Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2Bản7,200
9Vở bài tập Toán  2 tập 1Bản9,000
10Vở bài tập Toán  2 tập 2Bản9,000
11Vở bài tập Tự nhiên xã hội 2Bản4,400
12Vở bài tập Đạo đức 2Bản5,700
13Tập bài hát 2Bản4,700
14Hướng dẫn học tin học lớp 2 (SHS)Bản15,000
15Tiếng Anh 2 - SHS ( kèm đĩa AUDIO, Thẻ )Bản50,000
16Tiếng Anh 2 - SBTBản26,000
17Thực hành thủ công 2Bản16,000
18Cùng em học Toán 2 tập 1Bản21,000
19Cùng em học Toán 2 tập 2Bản21,000
20Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1Bản21,000
21Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2Bản21,000
22Học mỹ thuật 2 theo định hướng PTNLBản25,000
23Giáo dục An toàn giao thông 2Bản10,000
24TLCĐ GD nếp sống VMTL 2Bản15,500


Mô tả

TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Tiếng Việt 2 tập 1Bản13,000
2Tiếng Việt 2 tập 2Bản13,000
3Toán 2Bản13,000
4Tự nhiên xã hội 2Bản6,000
5Tập Viết 2 tập 1Bản4,000
6Tập Viết 2 tập 2Bản4,000
7Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1Bản7,800
8Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2Bản7,200
9Vở bài tập Toán  2 tập 1Bản9,000
10Vở bài tập Toán  2 tập 2Bản9,000
11Vở bài tập Tự nhiên xã hội 2Bản4,400
12Vở bài tập Đạo đức 2Bản5,700
13Tập bài hát 2Bản4,700
14Hướng dẫn học tin học lớp 2 (SHS)Bản15,000
15Tiếng Anh 2 - SHS ( kèm đĩa AUDIO, Thẻ )Bản50,000
16Tiếng Anh 2 - SBTBản26,000
17Thực hành thủ công 2Bản16,000
18Cùng em học Toán 2 tập 1Bản21,000
19Cùng em học Toán 2 tập 2Bản21,000
20Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1Bản21,000
21Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2Bản21,000
22Học mỹ thuật 2 theo định hướng PTNLBản25,000
23Giáo dục An toàn giao thông 2Bản10,000
24TLCĐ GD nếp sống VMTL 2Bản15,500


Bình luận

Sản phẩm liên quan