Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 2021-2022

435,600₫
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2021-2022
TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Tiếng Việt 3 tập 1Bản13,000
2Tiếng Việt 3 tập 2Bản13,000
3Toán 3Bản13,000
4Tự nhiên xã hội 3Bản11,000
5Tập Viết 3 tập 1Bản4,000
6Tập Viết 3 tập 2Bản4,000
7Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1Bản8,700
8Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2Bản7,800
9Vở bài tập Toán  3 tập 1Bản10,500
10Vở bài tập Toán  3 tập 2Bản10,500
11Vở bài tập Tự nhiên xã hội 3Bản9,200
12Vở bài tập Đạo đức 3Bản5,700
13Tập bài hát 3Bản4,700
14Tiếng Anh 3 tập 1 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản40,000
15Tiếng Anh 3 tập 2 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản40,000
16Tiếng Anh 3 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản39,000
17Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SHS)Bản29,000
18Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SBT)Bản22,000
19Cùng em học Toán 3 tập 1Bản21,000
20Cùng em học Toán 3 tập 2Bản21,000
21Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 1Bản21,000
22Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2Bản21,000
23Học mỹ thuật 3 theo định hướng PTNLBản25,000
24Thực hành thủ công 3Bản16,000
25Giáo dục an toàn giao thông 3Bản10,000
26TLCĐ GD nếp sống VMTL 3Bản15,500
TỔNG CỘNG435,600

Mô tả

PHỤC VỤ NĂM HỌC 2021-2022
TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Tiếng Việt 3 tập 1Bản13,000
2Tiếng Việt 3 tập 2Bản13,000
3Toán 3Bản13,000
4Tự nhiên xã hội 3Bản11,000
5Tập Viết 3 tập 1Bản4,000
6Tập Viết 3 tập 2Bản4,000
7Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1Bản8,700
8Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2Bản7,800
9Vở bài tập Toán  3 tập 1Bản10,500
10Vở bài tập Toán  3 tập 2Bản10,500
11Vở bài tập Tự nhiên xã hội 3Bản9,200
12Vở bài tập Đạo đức 3Bản5,700
13Tập bài hát 3Bản4,700
14Tiếng Anh 3 tập 1 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản40,000
15Tiếng Anh 3 tập 2 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản40,000
16Tiếng Anh 3 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản39,000
17Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SHS)Bản29,000
18Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SBT)Bản22,000
19Cùng em học Toán 3 tập 1Bản21,000
20Cùng em học Toán 3 tập 2Bản21,000
21Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 1Bản21,000
22Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2Bản21,000
23Học mỹ thuật 3 theo định hướng PTNLBản25,000
24Thực hành thủ công 3Bản16,000
25Giáo dục an toàn giao thông 3Bản10,000
26TLCĐ GD nếp sống VMTL 3Bản15,500
TỔNG CỘNG435,600

Bình luận

Sản phẩm liên quan