Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 2021-2022

503,200₫
TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Tiếng Việt 5 tập 1Bản15,000
2Tiếng Việt 5 tập 2Bản14,000
3Toán 5Bản13,000
4Khoa học 5Bản13,000
5Lịch Sử và Địa lí 5Bản11,000
6Âm nhạc 5Bản5,000
8Đạo đức 5Bản4,000
9Kĩ Thuật 5Bản5,000
10Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1Bản11,700
11Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2Bản9,600
12Vở bài tập Toán  5 tập 1Bản11,100
13Vở bài tập Toán  5 tập 2Bản13,200
14Vở bài tập Khoa học 5Bản10,800
15Vở bài tập Lịch Sử 5Bản6,300
16Vở bài tập Đạo Đức 5Bản4,800
17Bài tập Toán 5Bản14,700
18Thực hành kỹ thật 5Bản6,000
19Vở bài tập Địa Lí 5Bản6,000
20Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SHS)Bản33,000
21Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SBT)Bản23,000
22Tiếng Anh 5 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản48,000
23Tiếng Anh 5 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản48,000
24Tiếng Anh 5 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản45,000
25Cùng em học Toán 5 tập 1Bản21,000
26Cùng em học Toán 5 tập 2Bản21,000
27Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1Bản21,000
28Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2Bản21,000
29Học mỹ thuật 5 theo định hướng PTNLBản25,000
30Giáo dục an toàn giao thông 5Bản10,000
31TLCĐ GD nếp sống TLVM 5Bản13,000
TỔNG CỘNG503,200

Mô tả

TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Tiếng Việt 5 tập 1Bản15,000
2Tiếng Việt 5 tập 2Bản14,000
3Toán 5Bản13,000
4Khoa học 5Bản13,000
5Lịch Sử và Địa lí 5Bản11,000
6Âm nhạc 5Bản5,000
8Đạo đức 5Bản4,000
9Kĩ Thuật 5Bản5,000
10Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1Bản11,700
11Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2Bản9,600
12Vở bài tập Toán  5 tập 1Bản11,100
13Vở bài tập Toán  5 tập 2Bản13,200
14Vở bài tập Khoa học 5Bản10,800
15Vở bài tập Lịch Sử 5Bản6,300
16Vở bài tập Đạo Đức 5Bản4,800
17Bài tập Toán 5Bản14,700
18Thực hành kỹ thật 5Bản6,000
19Vở bài tập Địa Lí 5Bản6,000
20Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SHS)Bản33,000
21Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SBT)Bản23,000
22Tiếng Anh 5 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản48,000
23Tiếng Anh 5 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản48,000
24Tiếng Anh 5 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản45,000
25Cùng em học Toán 5 tập 1Bản21,000
26Cùng em học Toán 5 tập 2Bản21,000
27Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1Bản21,000
28Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2Bản21,000
29Học mỹ thuật 5 theo định hướng PTNLBản25,000
30Giáo dục an toàn giao thông 5Bản10,000
31TLCĐ GD nếp sống TLVM 5Bản13,000
TỔNG CỘNG503,200

Bình luận

Sản phẩm liên quan